ดร.ทศพร แสงสว่าง
===
DSC01715.jpg

=


อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

e-mail:sthosporn @yahoo.com
เว็บไซต์ : มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี www.rmutt.ac.th