the-than35[1].gif

การปฐมพยาบาลผู้มีบาดแผลเบื้องต้น
1.อธิบายความสำคัญและหลักการของการรักษาบาดแผลเบื้องต้นได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการรักษาบาดแผลเบื้องต้นได้


การเช็ดตัวเพื่อลดไข้

1.อธิบายความสำคัญและหลักการของการเช็ดตัวลดไข้ได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการดูแลรักษาผู้อื่นได้


การใช้ผ้าสามเหลี่ยม

1.อธิบายความสำคัญและหลักการใช้ผ้าสามเหลี่ยมได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการใช้ผ้าสามเหลี่มได้


การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกไฟดูด

1.อธิบายความสำคัญและหลักการของการปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟดูดได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการรักษาผู้ที่ถูกไฟดูดได้


การปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้ำ

1.อธิบายความสำคัญและหลักการปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้ำได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในปฐมพยาบาลผู้ที่จมน้ำได้


การปฐมพยาบาลผู้ที่เลือดกำดาวไหล

1.อธิบายความสำคัญและหลักการปฐมพยาบาลผู้ที่เลือดกำดาวไหลได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการรักษาผู้ที่เลือดกำดาวไหลได้


การปฐมพยาบาลผู้ที่ถูกงูกัด

1.อธิบายความสำคัญและหลักการของการรักษาผู้ที่ถูกงูกัดได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการรักษาบาดแผลผู้ถูกงูกัดเบื้องต้นได้


การปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษ

1.อธิบายความสำคัญและหลักการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ที่ได้รับสารพิษได้

การปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการไข้หวัด

1.อธิบายความสำคัญและหลักการของการปฐมพยาบาลผู้ที่มีอาการไข้หวัดได้

2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการปฐมพยาบาลผู้ที่มีไข้หวัดได้

การปฐมพยาบาลผู้ที่หมดสติ

1.อธิบายความสำคัญและหลักการปฐมพยาบาลผู้ที่หมดสติได้
2.มีเจตคติที่ดีและมีความคิดสร้างสรรค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
3.มีทักษะในการรักษาผู้ที่หมดสติได้